αναμορφώνομαι


αναμορφώνομαι
αναμορφώνομαι, αναμορφώθηκα, αναμορφωμένος βλ. πίν. 4

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.